Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pri nákupe na eshope Yoggies.sk.

I. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť:

Obchodné meno: Peter Juhás-NP

IČO: 44601891

DIČ:1075569682

IČDPH: SK 1075569682

Fakturačná adresa: Tomášikova 12570/50B,83104 Bratislava,

IBAN: SK08 0900 0000 0050 4304 4700

ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu Yoggies.sk ako predávajúci (ďalej len "Predávajúci") a na strane druhej je kupujúci (ďalej len "kupujúci").

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim, alebo s ním jedná.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským, alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy obsiahnuté v článku II.. Ďalej potom Reklamačný poriadok a online dokument "Spôsoby dopravy", a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log. Kupujúci si je vedomý, že s týmito nesmie bez súhlasu predávajúceho, alebo obchodných partnerov Predávajúceho nakladať, ak nie je osobitnou zmluvou pre daný konkrétny prípad dohodnuté inak.

Faktúru (daňový doklad ku kúpi tovaru) obsahujúci základné údaje ku kúpi tovaru spolu s odkazom na VOP dostane Kupujúci v potvrdením objednávky na ním zadanú emailovú adresu, pričom originál dokladu (zmluvy) obdrží Kupujúci pri prevzatí tovaru.

II. Oznámenie Predávajúceho Kupujúcemu pred uzavretím zmluvy

Predávajúci oznamuje, že:

 • si neúčtuje žiadne ďalšie príplatky v objednávke, ktoré by neboli uvedené v objednávke tovaru uskutočnené Kupujúcim (to sa netýka príp.zmluvnej prepravy)
 • avšak požaduje úhradu kupnej ceny pred prevzatím tovaru Kupujúcim od Predávajúceho, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu, ktorú si obe zmluvné strany dohodnú
 • ceny tovaru sú na webe prevádzkovanom Predávajúcim uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, však náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej formy dopravy a dopravcu a spôsobu úhrady, ktorú si v objednávke kupujúci navolí

V prípade, že Kupujúcim je priamo spotrebiteľ, má taký spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy (ak nie je nižšie uvedené inak) v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o:

 • kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru
 • zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru, alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru
 • zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná a opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru

pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla predávajúceho, príp. môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy na www stránkach Yoggies.sk

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 • ak bolo dokončené poskytovanie služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa a to pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • ak dodávka tovaru bola upravená podľa priania spotrebiteľa, alebo pre jeho osobu
 • ak bol dodaný tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
 • ak bola vykonaná úprava, alebo údržba tovaru v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť a tovaru bolo upravené podľa spotrebiteľom vyžadovaných dispozícií. To však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov
 • pri dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť

Spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo.V prípade, že spotrebiteľ chce uplatniť sťažnosť, môže túto uplatniť cez kontaktný formulár na webe www.yoggies.sk príp. sa možno obrátiť na vedenie firmy, alebo orgán štátneho dozoru.

III. Zmluva

1. Uzatvorenie zmluvy

Zmluvu môže Kupujúci uzavrieť tak, že prijme návrh na uzavretie zmluvy na webe prevádzkovanom Predávajúcim a to tak, že požadované plnenia (tovar, alebo službu) vloží do elektronického nákupného košíka. Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má právo vyberať a meniť požadované plnenie, dopravu a jej spôsob, spôsob úhrady a tiež skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kupná zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po zvolení zpôsobu dopravy a zpôsobu úhrady a prijatím objednávky od Kupujúceho Predávajúcim. Za prípadné chyby pri spojení a prenosu dát nenesie Predávajúci zodpovednosť.

Po obdržaní objednávky potvrdí Predávajúci Kupujúcemu prijatí objednávky informatívnym emailom na Kupujúcim zadanú emailovú adresu.Prílohou tohto potvrdenia môže byť odkaz na aktuálne znenie VOP vrátane Reklamačného poriadku Predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť, alebo rušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán, alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je vo VOP uvedené inak.

V prípade, že si Kupujúci objedná v rámci jedného dňa tovar v niekoľkých objednávkach, je predávajúci oprávnený tieto plnenia doručiť súhrnne v jednom doručení tovaru a zásilke. Uzatvorená zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretí, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov. Táto zmluva nie je prístupná tretím stranám.

2. Dodanie tovaru a služieb

Kupnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá predmet plnenia, dodá všetky dostupné informácie viažuce sa k predmetu plnenia a Kupujúci sa zaväzuje, že predmet plnenia preberie a zaplatí Predávajúcemu bez odkladu a naneskôr pri prevzatí tovaru cenu za tovar. Predávajüci si vyhradzuje vlastnícke právo k predmetu plnenia a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva k predmetu plnenia v súlade so zmluvou. Ak má predávajúci predmet plnenia odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním prostredníctvom prepravnej spoľočnosti Kupujúcim zvolenej, ak je toto možné a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Predávajúci odovzdáva Kupujúcemu - spotrebiteľovi predmet plnenia až okamihom odovzdania predmetu plnenia Kupujúcemu dopravcom. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a provedení. Nieje-li dojednané, ako má byť vec zabalená, zabalí predávajúci vec podľa zvyklostí. Rovnakým spôsobom opatrí predávajúci predmet kúpy pre prepravu

3. Predchádzanie nebezpečenstvo škody

Vec je chybná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za chybu sa považuje aj plnenie inej veci ako bolo objednané. Právo Kupujúceho z chybného plnenie zakladá vada na veci, ktorú má vec pri predaní Kupujúcemu, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti. Kupující vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množství.Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou Predávajúci umožnil nakládat. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti. Prodlením kupujúceho s prevzatím veci vzniká Predávajúcemu právo predmet plnenia po predchádzajúcom upozornení na účet kupujúceho vhodným spôsobom predmet plnenia predať potom, čo Kupujúcemu poskytol dodatočnú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak Kupujüci váha so zaplatením.

4. Zodpovednosť Predávajúceho

Predávajúcí odpovedá Kupujúcemu, že predmet plnenia pri prevzatí nemá vady. Najmä potom, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal:

 • má predmet plnenia vlastnosti, ktoré si strany ujednaly a predmet plnenia sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa predmet plnenia tohto druhu zvyčajne používa
 • je predmet plnenia v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych předpisov.
 • V prípade krmív - ak sa prejavia vada na predmete plnenia ihneď po rozbalení, je predávajúci povinný túto vadu odstrániť a to výmenou predmetu plnění. Ak vznikne vada na predmete plnenia, ktorý má povahu spotrebného tovaru (napr. stojany, misky, vodítka a pod.) je Kupujúci oprávnený uplatniť právo z chyby v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je uvedené inak.

​To sa však netýka akéhokoľvek predmetu plnenia, ktorý:

 • je predávaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena ujednánana a o tomto stave bol spotrebitel´ vopred informovaný
 • opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním (např.prezentačná vzorka a pod.)
 • U použitej veci za chybu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim; alebo ak to vyplýva z povahy veci.
 • U spotrebného tovaru (napr. stojany, misky, vodítka a pod.) je Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je však na tovar uvedený dátum spotreby. V takom prípade sa lehota skracuje len do dátumu vyznačenom na obale zboží.Jednotlivé lehoty bližšie upravuje Reklamačný řád.

5. Podstatné porušenie zmluvy

Ak nastanie vada na tovare, ktorá má vpliv na nefunkčnosť, či na nemožnosť užitia produktou, je toto vadné plnenie, je toto podstatným porušením zmluvy.

Vtedy má Kupujúci právo:

 • na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúce časti veci, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Kedže sa týka vada len súčasti, alebo určitej časti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak toto nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä, ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady, alebo chyby opravou veci, alebo výmenou, ak nemožno vec (predmet plnenia) opravit, má nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ktorú si Predávajúci s Kupujúcim dohodnú a odsúhlasí písomně.
 • Ak vec (predmet plnenia) nelze dostatočne kvalitne opraviť, alebo vymeniť, možno odstúpiť od zmluvy. Kupující si s Predávajúcim dohodnú iba jedno riešenie s ohľadom na povahu a stav vady tovaru bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho
 • Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez závad, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, či vyměnit.

6. Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokial Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny, alebo neodstúpi od zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť vadu. Iné vady môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby, alebo dodaním novej věci. Ak neodstraní predávajúci vadu veci načas, alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajüceho

7. Obecné porušenie zmluvy

Právo na dodanie novej veci - predmetu plnenia, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstoupit. Pri dodaniu novej veci vráti Kupujúci Predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého príslušenstva v originálnom balení produktu). Ak neoznámil Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke zistiť, predávajúci, alebo súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zjistit.

8. Záruka za akost

Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Toto platí u predmetu plnenia (spotrebného tovaru) .U kŕmnych produktov poskytuje Predávajúci záruku za akosť a kvalitu produktu zodpovedajúcu jeho originálnemu baleniu a chuťovej aj kvalitatívnej stranky uvedenej na originálnom obale produktu. Toto je uvedené ako doporučená doba spotreby. Pri kŕmnych produktov platí, že ich zloženie a nutričné ​​hodnoty sú platné v čase výroby a v okamihu zabalenie do originálneho obalu. Predávajúci poskytuje záruku za akosť kŕmnych produktov tiež v rozmedzí dát uvedených na obaloch spojených s dátumom výroby a k dátumu odporúčanej spotreby produktu. Ak má Kupujúci vadu u kŕmneho produktu, ktorého dátum odporúčanej spotreby už uplynulo, nebude Predávajúcim na toto braný zreteľ okrem prípadu, keď Kupujúci preukáže, že mu tento kŕmny produkt (predmet plnenia) bol Predávajúcim doručený už po dátume odporúčanej spotřeby. Záručna doba beží od odovzdania veci Kupujúcemu.Kupujúcí nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšia nepredvídateľná událost.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota beží odo dňa uzavretia zmluvy ak ide o:

 • kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia zboží
 • kupnú zmluvu, ktorej predmetom je postupné dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky zboží
 • Predávajúci umožňuje Kupujúcemu odstúpiť od zmluvy prostredníctvom vyplnení a odoslaním vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na internetovej stránke a Kupujúcemu tak Predávajúci potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatí.Odstúpiť možno tiež korešpondenčne, a to na adrese Predávajúceho uvedené na internetových stránkach Predávajúceho www.yoggies.sk. Ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní od dátumu odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Predávajúceho dostal, a to na svoje náklady (na náklady Kupujúceho)
 • Kupujúci vrátí tovar v üplnej forme vrátane všetkého dodaného príslušenstva, prípadne s kompletnou dokumentáciou ak bola priložená.
 • Ďalej by mal byť tovar nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom bol tovar prevzatý. Pokial sa jedná o spotrebný tovar (napr. Stojany, misky, vodítka a pod.) potom možno od zmluvy odstúpiť iba ak Kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení. Ak rozhodne Kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, Predávajúci odporúča pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu Predávajúceho spolu s priloženým sprievodným dopisom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s kópiou nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu kam budú Predávajúcim Kupujúcemu zaslané finančné prostriedky v zodpovedajúcej výši.
 • Ak neprekáže kupujúci v dostatočnej miere, že predmet plnenia skutočne nakúpil od predávajúceho, môže Predávajúci odmietnuť peňažné prostriedky preplatiť a odmietnuť plnenie vzťahujúce sa k odstúpeniu od zmluvy.Ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým zpôsobom.
 • Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar predá. Kupujücí berie na vedomie, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom (predmetom kúpy) vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť Predávajúcemu, budú tieto hodnoty chápané ako nákup tovaru Kupujúcim a v tom prípade má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny a to recipročně.

2. Odstúpenie od zmluvy v ostatných prípadoch

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí: ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci. Ak Kupujúci vec ešte pred objavením vady spotreboval zčasti, alebo úplne, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

V. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZnOOÚ") predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je

nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka súhlasu s obchodnými a reklamačnými podmienkami pred odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 11.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka súhlasu s obchodnými a reklamačnými podmienkami pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,

b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v spracovaní objednávky,

c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,

d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,

e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b) účel spracúvania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

I) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

II) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

I) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

II) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

III) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

IV) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

V) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 1. DPD Trňanská 6, 96 001 Zvolen (prepravná spoločnosť)
 2. 123kuriér ,Messagerie,s.r.oTomanoczyho 378,02743 Nižná (prepravná spoločnosť)
 3. Webnode AG
  Gartenstrasse 3, 6304 Zug
  Switzerland ( prenajimateľ eshopu)

 4. Framaf s.r.o, Ivánska 20, 90045 Malinovo ( učtovníctvo)

Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy spoločnosti Heureka za účelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk , pričom do 15 dní od doručenia tovaru bude zaslaný prevádzkovateľom automatický mail pre hodnotenie e-shopu.

VI. Prevádzková doba

Objednávky cez internetový obchod Predávajúceho sú prijímané 7 dní v týždni, 24 hodín denne. V prípade výpadku informačného systému, alebo zásahu vyššej moci nenesie Predávajúci zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby aj príjem objednávky zo strany Kupujícího.

VII. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line eshopu Predávajúceho sú vždy ceny platné v aktuálnom znění. Ceny uvedené pri jednotlivých produktov sú konečné, tj.vrátane DPH, všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierky a náklady, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. Elektronického nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujícího. Kupujúci berie na vedomie, že konečné ceny u produktov sú po zaokrúhlení na celé eurá v súlade s príslušnými právnymi predpismy. Akčne ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akčného tovaru alebo po dobu časovo určenu.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru, služby, za ktorú predmetný tovar, či službu predávajúci ponúkal bez zohľadnenia akýchkoľvek možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akciách na ním prevádzkovanom eshopu. Kupující berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi

VIII. Objednávanie a doručenie tovaru

Cena tovaru bude vždy uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky zboží. Objednávat je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho (ďalej len "eshop")
 • elektronickou poštou na adrese obchod@yoggies.sk
 • telefonicky. Telefonické objednávky je možné realizovať v pracovné dni od 10:00 do 17: 00.
 • osobne na prevádzke:Herlianska 45,83102 Bratislava

Dĺžka doručovanie objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky a elektronického košíku.

IX. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba v hotovosti alebo kartou pri nákupe v prípade že Predávajúceho prevádzkuje prevádzka
 • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru od dopravcu Predávajúceho
 • platba vopred bankovým prevodem
 • platba prostredníctvom poukážok vydávaných Predávajúcim (vydávané registrovaným zákazníkom ako poukážky za nákupy)
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca - Kupujúci hradí navyše tzv. dobírečné)
 • platba na faktúru so splatnosťou (len pre podnikateľov pri splnení podmienok)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na Kupujúceho.

X. Podmienky dodania

1. Spôsoby dodání

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobné odber na predajných miestach Predávajúceho (ak tieto prevádzkuje Predávajúci)
 • zasielanie prepravnou službou, ktoré si má kupujúci možnosť zvoliť z aktuálnej nabídky prepravcov v sekcii Nákupný košík

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdove možnosti. V prípade zásahu vyššej moci Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie zboží. Všechny ponúkané spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájde vždy aktuálne Kupujúci na webovej stránke www.yoggies.sk.

2. Ostatné podmienky

Predávajúci nenesie zodpovednosť za stav tovaro od momentu predaní zásilky určenej Kupujúcemu prepravcovi.

V momente dodania tovaru, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci, alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo pas) a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenie legalizácia príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci, alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydat.

Kupující je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podla priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie zásilky popísať v odovzdávacom protokole přepravcu. Neúplnu, alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť emailom na adresu obchod@yoggies.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať emailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia nezbavuje Kupujúceho právo vec reklamovať, avšak dáva Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou smlouvou.

XI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a príslušnými právnymi predpismi SR. Doklad o zakúpení zvyčajne slúži ako záručný list (podrobnosti pozri Reklamačný poriadok).

XII. Záverečná ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.2. 2017 a sú k dispozícii v sídle Predávajúceho a elektronicky na www.yoggies.sk

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "ARS"). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm - See more at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2519/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/povinnosti-eshop-2016.xhtml#sthash.pEASgoBf.dpuf


Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170